شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :icon_pf(56):
  Icon Pf(56)
  Icon Pf(56)
 • :icon_pf2 (37):
  Icon Pf2 (37)
  Icon Pf2 (37)
 • :icon_pf(1):
  Icon Pf(1)
  Icon Pf(1)
 • :icon_pf2 (26):
  Icon Pf2 (26)
  Icon Pf2 (26)
 • :icon_pf2 (80):
  Icon Pf2 (80)
  Icon Pf2 (80)
 • :)
  Smile
  Smile
 • :icon_pf(34):
  Icon Pf(34)
  Icon Pf(34)
 • :icon_pf2 (4):
  Icon Pf2 (4)
  Icon Pf2 (4)
 • :icon_pf2 (58):
  Icon Pf2 (58)
  Icon Pf2 (58)
 • :icon_pf(22):
  Icon Pf(22)
  Icon Pf(22)
 • :icon_pf(55):
  Icon Pf(55)
  Icon Pf(55)
 • :icon_pf2 (36):
  Icon Pf2 (36)
  Icon Pf2 (36)
 • :(
  Frown
  Frown
 • :icon_pf2 (14):
  Icon Pf2 (14)
  Icon Pf2 (14)
 • :icon_pf2 (68):
  Icon Pf2 (68)
  Icon Pf2 (68)
 • :icon_pf(33):
  Icon Pf(33)
  Icon Pf(33)
 • :icon_pf2 (3):
  Icon Pf2 (3)
  Icon Pf2 (3)
 • :icon_pf2 (57):
  Icon Pf2 (57)
  Icon Pf2 (57)
 • :icon_pf(21):
  Icon Pf(21)
  Icon Pf(21)
 • :icon_pf2 (35):
  Icon Pf2 (35)
  Icon Pf2 (35)
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :icon_pf(54):
  Icon Pf(54)
  Icon Pf(54)
 • :icon_pf2 (13):
  Icon Pf2 (13)
  Icon Pf2 (13)
 • :icon_pf2 (67):
  Icon Pf2 (67)
  Icon Pf2 (67)
 • :icon_pf(32):
  Icon Pf(32)
  Icon Pf(32)
 • :icon_pf2 (2):
  Icon Pf2 (2)
  Icon Pf2 (2)
 • :icon_pf2 (56):
  Icon Pf2 (56)
  Icon Pf2 (56)
 • :icon_pf(20):
  Icon Pf(20)
  Icon Pf(20)
 • :icon_pf2 (34):
  Icon Pf2 (34)
  Icon Pf2 (34)
 • :icon_pf2:
  Icon Pf2
  Icon Pf2
 • :icon_pf(53):
  Icon Pf(53)
  Icon Pf(53)
 • :icon_pf2 (12):
  Icon Pf2 (12)
  Icon Pf2 (12)
 • :icon_pf2 (66):
  Icon Pf2 (66)
  Icon Pf2 (66)
 • :icon_pf(30):
  Icon Pf(30)
  Icon Pf(30)
 • :icon_pf2 (1):
  Icon Pf2 (1)
  Icon Pf2 (1)
 • :icon_pf2 (55):
  Icon Pf2 (55)
  Icon Pf2 (55)
 • :icon_pf(8):
  Icon Pf(8)
  Icon Pf(8)
 • :icon_pf2 (33):
  Icon Pf2 (33)
  Icon Pf2 (33)
 • :icon_pf2 (87):
  Icon Pf2 (87)
  Icon Pf2 (87)
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :icon_pf(52):
  Icon Pf(52)
  Icon Pf(52)
 • :icon_pf2 (11):
  Icon Pf2 (11)
  Icon Pf2 (11)
 • :icon_pf2 (65):
  Icon Pf2 (65)
  Icon Pf2 (65)
 • :icon_pf(29):
  Icon Pf(29)
  Icon Pf(29)
 • :icon_pf:
  Icon Pf
  Icon Pf
 • :icon_pf2 (54):
  Icon Pf2 (54)
  Icon Pf2 (54)
 • :icon_pf(7):
  Icon Pf(7)
  Icon Pf(7)
 • :icon_pf2 (32):
  Icon Pf2 (32)
  Icon Pf2 (32)
 • :icon_pf2 (86):
  Icon Pf2 (86)
  Icon Pf2 (86)
 • :icon_pf(51):
  Icon Pf(51)
  Icon Pf(51)
 • :icon_pf2 (10):
  Icon Pf2 (10)
  Icon Pf2 (10)
 • :icon_pf2 (64):
  Icon Pf2 (64)
  Icon Pf2 (64)
 • :icon_pf(28):
  Icon Pf(28)
  Icon Pf(28)
 • :icon_pf(61):
  Icon Pf(61)
  Icon Pf(61)
 • :icon_pf2 (53):
  Icon Pf2 (53)
  Icon Pf2 (53)
 • :icon_pf(6):
  Icon Pf(6)
  Icon Pf(6)
 • :icon_pf2 (31):
  Icon Pf2 (31)
  Icon Pf2 (31)
 • :icon_pf2 (85):
  Icon Pf2 (85)
  Icon Pf2 (85)
 • :icon_pf(50):
  Icon Pf(50)
  Icon Pf(50)
 • :icon_pf2 (9):
  Icon Pf2 (9)
  Icon Pf2 (9)
 • :icon_pf2 (63):
  Icon Pf2 (63)
  Icon Pf2 (63)
 • :icon_pf(27):
  Icon Pf(27)
  Icon Pf(27)
 • :icon_pf(60):
  Icon Pf(60)
  Icon Pf(60)
 • :icon_pf2 (41):
  Icon Pf2 (41)
  Icon Pf2 (41)
 • :icon_pf(5):
  Icon Pf(5)
  Icon Pf(5)
 • :icon_pf2 (30):
  Icon Pf2 (30)
  Icon Pf2 (30)
 • :icon_pf2 (84):
  Icon Pf2 (84)
  Icon Pf2 (84)
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :icon_pf(49):
  Icon Pf(49)
  Icon Pf(49)
 • :icon_pf2 (8):
  Icon Pf2 (8)
  Icon Pf2 (8)
 • :icon_pf2 (62):
  Icon Pf2 (62)
  Icon Pf2 (62)
 • :icon_pf(26):
  Icon Pf(26)
  Icon Pf(26)
 • :icon_pf(59):
  Icon Pf(59)
  Icon Pf(59)
 • :icon_pf2 (40):
  Icon Pf2 (40)
  Icon Pf2 (40)
 • :icon_pf(4):
  Icon Pf(4)
  Icon Pf(4)
 • :icon_pf2 (29):
  Icon Pf2 (29)
  Icon Pf2 (29)
 • :icon_pf2 (83):
  Icon Pf2 (83)
  Icon Pf2 (83)
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :icon_pf(48):
  Icon Pf(48)
  Icon Pf(48)
 • :icon_pf2 (7):
  Icon Pf2 (7)
  Icon Pf2 (7)
 • :icon_pf2 (61):
  Icon Pf2 (61)
  Icon Pf2 (61)
 • :icon_pf(25):
  Icon Pf(25)
  Icon Pf(25)
 • :icon_pf(58):
  Icon Pf(58)
  Icon Pf(58)
 • :icon_pf2 (39):
  Icon Pf2 (39)
  Icon Pf2 (39)
 • :icon_pf(3):
  Icon Pf(3)
  Icon Pf(3)
 • :icon_pf2 (28):
  Icon Pf2 (28)
  Icon Pf2 (28)
 • :icon_pf2 (82):
  Icon Pf2 (82)
  Icon Pf2 (82)
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :icon_pf(47):
  Icon Pf(47)
  Icon Pf(47)
 • :icon_pf2 (6):
  Icon Pf2 (6)
  Icon Pf2 (6)
 • :icon_pf2 (60):
  Icon Pf2 (60)
  Icon Pf2 (60)
 • :icon_pf(24):
  Icon Pf(24)
  Icon Pf(24)
 • :icon_pf(57):
  Icon Pf(57)
  Icon Pf(57)
 • :icon_pf2 (38):
  Icon Pf2 (38)
  Icon Pf2 (38)
 • :icon_pf(2):
  Icon Pf(2)
  Icon Pf(2)
 • :icon_pf2 (27):
  Icon Pf2 (27)
  Icon Pf2 (27)
 • :icon_pf2 (81):
  Icon Pf2 (81)
  Icon Pf2 (81)
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :icon_pf(35):
  Icon Pf(35)
  Icon Pf(35)
 • :icon_pf2 (5):
  Icon Pf2 (5)
  Icon Pf2 (5)
 • :icon_pf2 (59):
  Icon Pf2 (59)
  Icon Pf2 (59)
 • :icon_pf(23):
  Icon Pf(23)
  Icon Pf(23)
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!