بسم الله الرحمن الرحیم
مصرفمیوهجاتوسبزیجاتونمایههاياسترساکسیداتیودرکودکانآهسته گام
Vegetables Intake, and Markers of Oxidative Stress in Children with Down Syndrome
اخیرا"گزارششدهاستکهبیمارانمبتلابهسندرمداونبیشتردرمعرضخطراسترساکسیداتیوقراردارند .(1) استرساکسیداتیونهتنهادرآسیبشناسیبلکهدرپیشرفتعلائماینبیماريبویژهکمتوانیذهنیموثراست. (2-5) مغزبدلیلاسیدهايچربغیراشباعفراوانوآنتیاکسیدانهايدرونزادکم،درمعرضخطرآسیبدربرابراسترساکسیداتیوقراردارد. (6)
نتایجبرخیازتحقیقاتحاکیازعدمکفایتمکانیسمهايجبرانیدرمقابلهبااسترساکسیداتیودرافرادمبتلابهنشانگانداوناست. (7) وممکناستمکملآنتیاکسیدانرژیمغذائیدرپیشگیريوکاهشعوارضناشیازاسترساکسیداتیودرافرادمبتلابهسندرمداونمفیدباشد.(8) میوه جاتوسبزیجاتسرشارازآنتیاکسیدانهايطبیعیبودهوسهمارزشمنديدرافزایشذخایرآنتیاکسیدانیبدندارند. مطالعه Herreaوهمکاراندرسال 2009 نقشآنتیاکسیدانهايطبیعیرادرکاهشاسترساکسیداتیووصدماتناشیازآندرانسانهانشاندادهاند.(6) مطالعهدیگرنشانمیدهدکهمصرفآنتیاکسیدانهايطبیعیازمیوه جاتوسبزیجاتتازهمیتواندنقشمهمیدرارتقاءسطحسلامتوپیشگیريازعوارضنامطلوباسترساکسیداتیودرافرادمبتلابهسندرمداونداشتهباشد.(9)
نتایجمطالعه ای در ایراننشاندادکهبسامدمصرفهفتگیمیوه جاتوسبزیجاتدربینکودکانسندرومداونکمترازحدتوصیهشدهبود،بطوري که 65.9 درصد ازاینکودکانهیچنوعسبزيرامصرفنمیکردندودر 51 % ازکودکانمصرفمیوه جاتکمترازیکسروینگدرروزبود. (10) شواهدومدارك علمیکهنشاندهندهدخالتاسترساکسیداتیودرآسیبشناسیسندرمداونباشددرحالفزونیاست(1). بطوريکهسطحپائینآنتیاکسیدانهايدرونزادرخونارتباطیبامشکلاتیادگیريدارد (11)،بنابرایناستفادهازموادغذاییغنیازآنتی اکسیدانهامیتوانددرغیرفعالنمودنرادیکالهايآزادوکاهشاثراتمخرباسترساکسیداتیودرمبتلایانبهسندرمداونموثرباشد. (8) نتایجحاصلازیکبررسیمروريسیستماتیکازمصرفمکملهايداروئیدرافزایشبهرههوشیاینکودکانحمایتنمیکند. (12)مطالعهEllisو همکارانازمصرفمکملهايآنتیاکسیدانیویااسیدفولیکدراینبیمارانحمایتنمیکند. (13) درصورتیکهمطالعهLockrowوهمکارانبررويمدلهايحیوانینشاندادندکهمصرفمکملهايآنتی اکسیدانیویتامین Eباعثکاهشمارکرهاياسترساکسیداتیودرمغزشدهومی تواندباعثبهبودیادگیريشود. (14)مطالعهدیگرنیزبرموثربودنمصرفمکملهايآنتیاکسیدانیرژیمغذائیدرکاهشاسترساکسیداتیوتاکیددارد. (15) میوه جاتوسبزیجاتجزءآندستهازموادغذاییهستندکهحاويترکیباتیمغذي اندکهبیشترآنهاخاصیتآنتیاکسیدانیدارند. دربرخیازمطالعاتهمبستگیمعکوسیبینمصرفمیوهجاتوسبزیجاتومارکرهاياسترساکسیداتیومشاهدهشدهاست. (16)
بههمیندلیلدریافتبالايمیوه جاتوسبزیجاتتوسطافرادمبتلابهسندرمداونممکناستنقشیحمایتیوحفاظتیدربرابراسترساکسیداتیوبرايآنهاداشتهباشد. تعدادوعدههاي (سروینگ)میوه جاتوسبزیجاتتوصیهشدهبراي کودکاندرسنیندبستانیبهترتیب 2-4 و 3-5سهمازهرکدامدرروزاست. (17)
درمطالعه ای که در ایران انجام شده بودمصرفمیوه جاتتوسطکودکانمبتلابهسندرم داون 74 % وسبزیجاتنیز 96 % کمترازوعدههايتوصیهشدهبود. (10)
اشکالدرجویدنپدیدهاییشایعدربینکودکانمبتلابهسندرمداوناست(18)واینمیتواندمنجربهکاهشمیلوعلاقهاینکودکانبهمصرفمیوه جاتوسبزیجاتشود .بههمیندلیلتوصیهمیگردددرموردکودکانمبتلابهسندرمداونمیوه جاتوسبزیجاتیبرايمصرفدرنظرگرفتهشودکهازنظربافتوقوامنرمبودهوبهراحتیقابلجویدنباشد. بهجزاسترساکسیداتیوعوارضیهمانندیبوست(19)وچاقی(20)ازمواردشایعدرمبتلایانبهسندرمداونهستند. درهردواینمواردتوصیهبهمصرفمناسبوکافیمیوهجاتوسبزیجاتازاصولاولیهدرمانمیباشد.
میوه جاتوسبزیجاتتازهنهتنهاتامینکنندهآنتیاکسیدانهايطبیعیهستندبلکهحاويپلیساکاریدهايغیرنشاستهاينیزمیباشندکهچگالیانرژيآنهاکمبودهواحساسسیريبیشتريرابوجودمیآورند.
نتیجه گیری کلی:
در کودکان آهسته گام، مغزبدلیلاسیدهايچربغیراشباعفراوانوآنتیاکسیدانهايدرونزادکم،درمعرضخطرآسیبدربرابراسترساکسیداتیوقراردارد.
نتایجحاصلازبررسی مقالات روز دنیاازمصرفمکملهاي مولتی ویتامینداروئی، مصرفمکملهايآنتیاکسیدانی و مصرفمکملهاياسیدفولیک که به شکل سنتتیک ساخته شده اند و فراوان از سوی کمپانی های تجاری بزرگ تبلیغ می شوند، جهت کاستن از عوارض استرس اکسیداتیو وافزایشبهرههوشیاینکودکانحمایتنمیکند.
در عوض به والدین توصیه می شود، به جای اسیر شدن در دام تبلیغات پر فریب و اغواگرانه این شرکت های دارویی؛ به بهانه ی خارجی و گران بودن، باتوجهبهاثراتارزشمندمیوهوسبزیجاتوالدینبایدنسبتبهتغذیهبیشترکودکانخودبامیوهوسبزيترغیبشوند.
منابع:
1. Komatsu T, Duckyoung Y, Ito A, Kurosawa K, Maehata Y, Kubodera T, et al. Increased oxidative stress biomarkers in the saliva of Down syndrome patients. Arch Oral Biol. 2013 Sep; 58 (9): 1246-50.
2. Nunomura A, Perry G, Pappolla MA, Friedland RP, Hirai K, Chiba S, et al. Neuronal oxidativestress precedes amyloid-[beta] deposition in down syndrome. J Neuropathol Exp Neurol. 2000 Nov; 59 (11): 7-10.
3. Zis P, Dickinson M, Shende S, Walker Z, Strydom A. Oxidative stress and memory decline in adults with down syndrome: longitudinal study. J Alzheimers Dis. 2012 May;31(2):277-83.
4. Pagano G, Castello G. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction in Down syndrome. Adv Exp Med Biol. 2012;724:291-9.
5. Thiel R, Fowkes S. Can cognitive deterioration associated with Down syndrome be reduced? Med Hypotheses. 2005; 64(3):524-32.
6. Herrera E, Jiménez R, Aruoma OI, Hercberg S, Sanchez-Garcia I, Fraga C. Aspects of antioxidant foods and supplements in health and disease. Nutr Rev. 2009 May;67(s1):S140-S4.
7. Pastore A, Tozzi G, Gaeta LM, Giannotti A, Bertini E, Federici G, et al. Glutathione metabolism and antioxidant enzymes in children with Down syndrome. J Pediatr. 2003 May;142(5):583-5.
8. Ani C, Grantham-McGregor S, Muller D. Nutritional supplementation in Down syndrome: theoretical considerations and current status. DMCN. 2000 Mar; 42(3): 207-13.
9. Lott IT, Doran E, Nguyen VQ, Tournay A, Head E, Gillen DL. Down syndrome and dementia: a randomized, controlled trial of antioxidant supplementation. AJMG. 2011 Aug;155(8): 1939–1948.
10. Nachvak SM, Ahani Kamangar Sh, Nemati A, Sadeghieh Ahari S. Frequency of Fruits and Vegetables Intake, and Markers of Oxidative Stress in Children with Down Syndrome. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. Vol.14, No.2, Summer 2014, Pages 184-192
11. Strydom A, Dickinson MJ, Shende S, Pratico D, Walker Z. Oxidative stress and cognitive ability in adults with Down syndrome. PNP & BP journal. 2009Feb;33(1):76-80.
12. Salman MS. Systematic review of the effect of therapeutic dietary supplements and drugs on
13. cognitive function in subjects with Down syndrome. Eur J Paediatr Neurol. 2002 Jul;6(4):213-9.
14. Ellis JM, Tan HK, Gilbert RE, Muller DP, Henley W, Moy R, et al. Supplementation with antioxidants and folinic acid for children with Down’s syndrome: randomised controlled trial. BMJ. 2008Mar;336(7644):594-7
15. Lockrow J, Prakasam A, Huang P, Bimonte-Nelson H, Sambamurti K, Granholm AC. Cholinergic degeneration and memory loss delayed by vitamin E in a Down syndrome mouse model. Exp Neurol. 2009 Apr;216(2):278-89.
16. Casani S, Gómez-Pastor R, Matallana E, Paricio N. Antioxidant compound supplementation
17. prevents oxidative damage in a Drosophila model of Parkinson's disease. Free Radic Biol Med.
18. 2013 Mar; 31(61C): 151-160.
19. Simic MG, Bergtold DS. Dietary modulation of DNA damage in human. Mutat Res. 1991
20. Sep-Oct; 250(1-2):17-24.
21. Lucas B, Ogata B. Normal nutrition from infancy through adolescence. Handbook of pediatric
22. nutrition. Vol 1, 3st ed. Jones & Bartlett, 2005;205-236.
23. Hennequin M, Allison P, Veyrune J. Prevalence of oral health problems in a group of individuals with Down syndrome in France. Dev Med Child Neurol. 2000 Oct;42(10):691-8
24. Moore S. Down syndrome and the enteric nervous system. Pediatr Surg Int. 2008 Aug; 24(8):873-83.
Grammatikopoulou MG, Manai A, Tsigga M, Tsiligiroglou-Fachantidou A, Galli- Tsinopoulou A, Zakas A. Nutrient intake and anthropometry in children and adolescents with Down syndrome-a preliminary study. Dev Neurorehabil