جهت اطلاع از ورزشهای مفید برای افراد مبتلا به سندرم داون به لینک زیر "تاثير برنامه هاي المپيک ويژه بر خودکارآمدي افراد سندرم داون" مراجعه فرمایید.

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/59513915411.pdf