(سواد)

تعريف كلاسيك سواد توانايي خواندن و نوشتن است.

اما امروزه در قرن بيست يكم توانايي خواندن و نوشتن تنها بخش كوچكي از تعريف سواد است و حتي داشتن مدارك و مدارج عاليه دانشگاهي نيز دال بر با سوادي افراد نيست.

بر اساس تعريف يونسكو شخص با سواد فردي است ك تمام پارامتر هاي زير را در خود داراست:

١- سواد عاطفي: توانايي برقراري روابط عاطفي با خانواده، همسر و دوستان به نحو احسن

٢- سواد ارتباطي: توانايي برقراري ارتباط و تعامل با تمامي اعضاي جامعه (آداب معاشرت- روابط اجتماعي احسن)

٣- سواد مالي: توانايي مديريت اقتصادي درآمد (چگونگي پس انداز، سرمايه گذاري و مديريت خرج)

٤- سواد رسانه: اينكه بدانيم كدام رسانه ها معتبر و كدام نا معتبر است؛ توانايي تشخيص وثوق اخبار و ديگر پيام هاي رسانه اي

٥- سواد آموزش و پرورش: توانايي تربيت فرزندان به نحو احسن

٦- سواد رايانه: توانايي استفاده از مهارت هاي هفت گانه رايانه icdl ( مفاهيم پايه فناوري اطلاعات و ارتباطات، استفاده از رايانه و مديريت فايل ها و...)