ویژگی های افراد خوش بین و مثبت اندیش: ۱٫
افراد خوش بین و مثبت اندیش افراد شاد،‌ سرحال و سرزنده و امیدوار هستند.
۲٫
روح زندگی و امید به زندگی در این افراد موج می زند.
آنها زندگی را پر از شیرینی هایی می دانند که هنوز بدانها دست نیافته اند.
البته منکر تلخی ها هم نیستند ولی چون شیرینی ها و زیبایی ها را زیاد دوست دارند و به دنبال
شان هستند،‌ بیشتر نصیبشان می شود.
۳٫
آنها افرادی هدفمند هستند و دارای برنامه ریزی دقیق می باشند.
۴٫
در گفتارهای خود همیشه از کلمات و عبارات مثبت و امید بخش استفاده کرده و به فرد مقابل امید و
شادی منتقل می نمایند.
۵٫
هرگز ناامید نشده و از تلاش و کوشش دست بر نمی دارند.
این افراد معمولا مسئولیت پذیر بوده و وظایفشان را به نحو احسن انجام می دهند حتی اگر در نهایت به
نتیجه مورد نظر خود نرسند.
۶٫
افکار مثبت چون ذهن را باز و روشن می کند و به فرد سرزندگی می بخشد باعث می شود تا
فرد اختیار همه امور حتی افکار خود را به دست بگیرد.
نگرش منفی: دقیقا برعکس نگرش مثبت است و به حالتی گفته می شود که در آن افراد نسبت به تمام
امور اطراف خود دیدی منفی دارد.
گویی عینکی آفتابی به چشم زده است و دنیا را تماما در سیاهی و زشتی و بدی می بیند.
در اصطلاح به این افراد می گویند که همیشه نیمه خالی لیوان را می بینند.
به بیان دیگر آنها همیشه به دنبال نقاط ضعف و کاستی های امور هستند و تنها و تنها بدی ها
را می بینند و درک می کنند.
برای این افراد خوبی ها و نقاط قوت هیچ معنایی ندارد.
ویژگی های افراد بدبین: ۱٫
مدام در حال شکایت از زمین و زمان هستند و همه افراد بغیر از خودشان را در شکستها و ناکامی
هایشان مقصر می دانند.
۲٫
در سخنان و صحبت هایشان مدام از کلمات و عباراتی که بار منفی دارند،‌ استفاده می نمایند.
۳٫
آنها غالبا دچار افسردگی،‌ کمبود اعتماد به نفس، خوابهای پریشان، بی اعتمادی و…
می گردند.
۴٫
افراد بدبین نسبت به تمام اطرافیان خود حتی نزدیکانشان دچار بی اعتمادی و گاه حتی بی مسئولیتی نسبت به وظایفشان
می شوند.
۵٫
زندگی را تلخ و بیهوده و بی هدف می پندارند و چون همه چیز را تلخ و زشت می پندارند
زیبایی ها به چشمشان نیامده و گاه حتی زیبایی ها هم برایشان تلخ و زشت می نماید.
۶٫افکار منفی افکاری بازدارنده و مخرب هستند و وقتی به ذهن راه یابند، تعمیم یافته و به سرعت تمام ذهن
را اشغال می کنند.
در این حالت به جای اینکه تفکرات در اختیار افراد باشد افراد در اختیار تفکرات منفی خود هستند.