می نویسم با اینکه ایمان دارم در هر نوشتن نهایت ،قضاوتها تصمیم خواهند گرفت نه حال دل واقعی....
گفتم دوستداشتن برتر از عشق است.
می دانی عشق چیست؟و دوست داشتن یعنی چه؟ کدام راانتخاب کردی؟
می گویم ،عشق به بقا می انجامد و دوستداشتن تا سر حد ابدیت محدود به هیچ چیز نیست.

خلاصه می گویم باید بیاموزیم توانایی دوست داشتن هر چیز را در جایگاه خودش به همان شکل با همان خصوصیات ،برایش قالب تعیین نکنیم ،خود وافعیمان باشیم ،من مسئول زندگی خودم هستم را یاد بگیریم پس هر کجا نیاز به اصلاح داشتیم به یکدیگر می گوییم.
نیازی به حذف و اضافه و مخفی کردن نیست اگر یکدیگر را همانگونه که هستیم پذیرا باشیم.
زندگی را اینقدر پیچیده نکنیم