1- عشق مامان امشب سالگرد تولدته سعی کردم برای دل خودم کاری کنم خیلی کوچک بود ولی کمی به من آرامش داد و خدا رو شاکرم که امروز من رو در این مسیر قرار داد .....

2- صبح به همراه پسرا رفتیم کمی خرید کردیم داشتیم برمی گشتیم که صدای کودکی بچه ها رو برای همیشه در ذهنم ثبت کردم و چقدر زیبا بود!قلک آرش همراهش بود و وقتی مسابقه ی دو شروع شد صدای قلکش که با دستهای کوچولوش محکم به سینه اش چسبونده بود حکایت از دل صاف و روح سالم بچگی داشت چقدر دلنشین بود این صدا، چقدر زیباست دنیای بچگی و بچگی کردن با بچه ها........

3- امروز یاد گرفتم که یک زن اگر بخواد می تونه بدون دریافت محبت بخاطر عشقی که در دلش به بچه هاش داره به زندگیش داره به همسرش و خانواده و دوستانش داره خیلی قوی باشه و کمر خم نکنه ولی مردها بدون محبت و توجه شکننده میشن سعی می کنیم در کنار هم تمرین کنیم که همیشه دستمون رو به زانوی خودمون بزنیم و قد راست کنیم و همیشه شاد شاد شاد منبع انرژی باشیم من تصور می کنم وقتی تشویق از درون خودمون ایجاد بشه و بدونیم که چقدر توانا هستیم زندگی خیلی رنگارنگ و زیبا میشه....

4- محبت رو حتی میشه از شبنم روی گلبرگ گلها هم دریافت کرد با این تفاوت که وقتی بهش نگاه می کنی فقط یک نگاه نباشه بلکه نگاه عاشق به معشوق باشه یقینا بی دلیل آفریده نشده و خالق اون مهربانترین مهربانهاست.

5- عشق مامان از اینکه تنهام نمیذاری شکر گذارم.