ده سایت فارسی کتابهای الکترونیک


1- http://www.irpdf.com/ کتابخانه مجازی ایران

2- http://www.downloadbook.org/ پایگاه دریافت کتب الکترونیکی

3- http://www.aryabooks.com/ کتابخانه بزرگ آریا

4- http://www.parstech.org/ کتابخانه کتابهای الکترونیکی فارسی

5- http://txt.ir/ کتاب الکترونیک رایگان

6- http://www.iranebooks.com/?pid=2 پایگاه کتاب الکترونیکی ایران

7- http://www.ebook4dl.com/ مرکز دانلود کتاب و مقالات کامپیوتری

8- http://www.98ia.com/ کتابخانه نود هشتیا

9- http://www.farsibooks.ir/ بزرگترین سایت دانلود کتابهای فارسی

10- http://www.arianaebook.com/ آریانا ایبوک