یادم روزی علیرضامو برای چکاپ پیش دکترش بردم، از مسائل مختلف مثل گربه ی خانگی و همه چیز صحبت کردیم.... اما چیزی که اون روز اتمام حجتی بود بر خوابهای گذشته ی من، تذکر جدی و اکید پزشک محترم بر این بود که هیچ چیز از گذراندن وقت با بچه، مهم تر نیس! اونی رو انتخاب کن که روزی بخاطر انتخابت پشیمون نشی.......
خدا رو شاکرم که این موهبت با حمایت خانواده و همکارانم برام مهیا شد تا امروز هر وقت به گذشته فکر می کنم جز دلتنگی هیچ چیز برای افسوس وجود نداشته باشه!!!
این پزشک محترم مادر شهید هم بودند.